PREUS

- RUTA AUTOGUIADA Esport (3 dies)

Preu per persona: 298 € (2 persones)

Preu per persona: 271 € (3 persones)

Preu per persona: 258 € (grup de 4 a 5 persones) 

Preu per persona: 244 € (grup de 6 a 8 persones)

Preu per persona: 235 € (grup de 9 a 12 persones)

 

- RUTA GUIADA Esport (3 dies):

Preu per persona: 310€ (grup de 4 a 5 persones) 

Preu per persona: 297€ (grup de 6 a 8 persones)

Preu per persona: 273€ (grup de 9 a 12 persones)

- RUTA AUTOGUIADA Turística / Complerta (4 dies)

Preu per persona: 343 € (2 persones)

Preu per persona: 316 € (3 persones)

Preu per persona: 303 € (grup de 4 a 5 persones) 

Preu per persona: 289 € (grup de 6 a 8 persones)

Preu per persona: 280 € (grup de 9 a 12 persones)

 

- RUTA  GUIADA Turística / Complerta (4 dies):

Preu per persona: 387€ (grup de 4 a 5 persones) 

Preu per persona: 349 € (grup de 6 a 8 persones)

Preu per persona: 320 € (grup de 9 a 12 persones)

- RUTA AUTOGUIADA (2 dies)

Preu per persona: 165€ (2 persones)

Preu per persona: 160 € (3 persones)

Preu per persona: 157 € (grup de 4 a 5 persones) 

Preu per persona: 153 € (grup de 6 a 8 persones)

Preu per persona: 151 € (grup de 9 a 12 persones)

 


-SERVEIS OPCIONALS

LLoguer bicicleta (4 dies): 48 €

Lloguer bicicletea (3 dies): 36 €

Servei Assistència Mecànica en Ruta (per bici): 35 €

Opció Assegurança de Cancel·lació.: 14 €

Nit extra posterior a Arnes o Gandesa: 47 €

Suplement habitació individual: 60 € (4 nits) / 45 € (3 nits)

 


NOTES:

1.- Tots els preus estàn calculats en base a Habitació Doble. 

2.- En tots els casos s'inclou l'Assegurança d'Accidents i Responsabilitat Civil obligatòria. 


Reserves


Totes les reserves es realitzaran a través de GuiesBtt.cat , empresa organitzadora de l'activitat.

Per a formalitzar la reserva cal:

1.- Omplir i enviar el formulari adjunt.

2.- L'organització (GuiesBtt.cat) es posarà en contacte amb vosaltres per a enviar-vos tota la informació necessària de la ruta, incloent-hi els detalls de les reserves, imports i condicions. També s'inclouran les dades bancàries per a fer el ingrés del 25 % del total. Fins que no es faci aquest ingrés, la reserva no serà vàlida.

3.-  Efectuada la reserva, caldrà efectuar la resta del pagament en la data convinguda. La no realització d'aquest pagament, anul·larà la reserva comportant alhora la no devolució del import abonat.


Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.


Descarga
Condiciones Generales Seguro Obligatorio Europ Assistance
Condiciones Generales Seguro Obligatorio
Documento Adobe Acrobat 502.7 KB
Descarga
Resumen coberturas incluidas
Resumen coberturas incluidas.pdf
Documento Adobe Acrobat 205.1 KB

Descarga
Clausula_informativa Tratamiento Datos Cia Seguros
Clausula_informativa Tratamiento Datos C
Documento Adobe Acrobat 124.5 KB
Descarga
CONDICIONS CONTRACTE LLOGUER BICICLETA
Condicions Contracte Lloguer Bicicleta T
Documento Adobe Acrobat 355.9 KB


condicions

1.- La Trans TerraAlta és una ruta creada per GuiesBtt.cat, en venda a través del portal www.transterraalta.com

2.- En el moment d'efectuar la reserva el client accepta les presents condicions.

 

3.- En les Rutes Autoguiades, no és responsabilitat de l'organització els accidents o incidents que es puguin produir durant la ruta. Serà responsabilitat del client conduir amb responsabilitat i respecte a les normes essencials i al codi de circulació. Tanmateix, l'organització posa a disposició del client la contractació d'una Assegurança de Cancel·lació Opcional.

Igualment, en les Rutes Autoguiades en les que el client contracti el lloguer de la bicicleta a l'organització, no és responsabilitat de l'organitzador les avaries o incidències tècniques que es desenvolupin tot i que l'organització posa a disposició del client la contractació d'un Servei d'Assistència Mecánica en Ruta.

 


 4.- En les Rutes Guiades,  els clients es comprometen a seguir les indicacions del Guia per tal d'evitar ensurts i/o accidents. Tanmateix, no és tasca del guia dedicar-se al manteniment i reparació de les bicicletes. Si una avaria impossibilita la continuació de la ruta a un client,  aquest no podrà seguir la ruta en bici, però sí les estades en els allotjaments sempre que sigui possible aprofitar el vehicle de transport d'equipatge.

En aquesta opció s'ofereix una Assegurança de Cancel·lació Opcional.

Igualment, en les Rutes Guiades en les que el client contracti el lloguer de la bicicleta a l'organització, no és responsabilitat de l'organitzador les avaries o incidències tècniques que es desenvolupin tot i que l'organització posa a disposició del client la contractació d'un Servei d'Assistència Mecánica en Ruta.

 

5.- Les bicicletes llogades a l'organització estaran en perfecte estat de funcionament. Es subministraran amb llum, bossa amb càmera de recanvi, eines per a reparar una roda punxada i bomba d'aire, a més del casc. El client tindrà dret d'efectuar una valoració del funcionament i l'estat dels frens, canvi, direcció, rodes i altres elements mecànics de la bicicleta, abans d'iniciar la ruta, no essent responsabilitat de l'organització el manteniment i/o reparació de les avaries que al llarg de la ruta es puguin produir. Tanmateix, l'organització posa a disposició del client la contractació d'un Servei Mecànic d'Assistència en Ruta. El client farà un dipòsit via targeta de crèdit (o en efectiu) de 80 € en fer la reserva per cada bicicleta de lloguer. Aquest dipòsit romandrà sense carregar-se fins a la devolució de la bicicleta llogada. Tanmateix, si s'observen danys o desperfectes no corresponents al normal desgast del vehicle, el cost de la reparació serà descomptat del dipòsit efectuat pel client. 

 

6.- L'acte d'inscripció i la consideració de reserva de la Trans TerraAlta exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 50% de l'import total pressupostat. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge.

 

7.- Modificació del viatge per part de l'organitzador. Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades , o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge.

 

8.- Desistimiento per part del client. Si el client desisteix després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, i segons l'article 159. 3 del TRLGDCU l'haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió, les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades a organització i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge, 10% si es produeix entre els quinze i tres dies anteriors, en el 25% si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida .

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en cas de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte hagi deixat constància.

 

9. El preu de la ruta inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'indiqui. El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o Impostos referents a determinats serveis. Davant la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si aquest s'ha formalitzat).

 

10.- La responsabilitat de l'agència organitzadora és la de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible), per un fet que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificats per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l'agència.

 

11.-. Tractament de dades de caràcter personalConforme al Reglament (UE) 2016/679 i la LOPDGDD, li comuniquem que el responsable del tractament és en JOSEP VALLS PELLICER, amb CIF: 46344114B, adreça: C / MARIA AURÈLIA CAMPMANY 28, 08250 - SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA), telèfon: 610355736 i correu electrònic: INFO@GUIESBTT.CAT. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de poder gestionar les factures i / o pressupostos sol·licitats. La base jurídica per al tractament de llurs dades es basa en l'execució d'un contracte. Conservarem les dades personals el temps necessari per tal de complir les obligacions legals aplicables. No es cediran llurs dades a tercers, tret d’obligació legal o per consentiment d’interessos o quan calgui fer l’esmentada cessió per tal d’executar el contracte. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte a les dades personals enviant un missatge a INFO@GUIESBTT.CAT. Alhora, teniu dret a presentar un reclamació davant l'AEPD en cas de disconformitat amb el tractament de les dades.ls seus serveis.